Criteris de qualificació

L’avaluació serà el resultat de qualificar en quin grau s’ha complit amb els objectius inicials, valorats de 0 a 10 i cadascun d’ells amb un pes específic i distint, sent el resultat final de l’avaluació la mitja ponderada dels resultats parcials e interpretats en base a la quantificació de: No presentat (0), Insuficient (1,2,3,4), Suficient (5), (6), Notable (7,8) i Excel·lent (9,10).

Per realitzar cada avaluació ordinària i l’avaluació final de juny de les matèries d’ESO es durà a terme el següent procés:
  • Conceptes, 40%: (proves escrites, valoració del contingut al portafolis o quadern, treballs bibliogràfics, activitats per a casa, etc.).
  • Procediments, 40%: (ordre, presentació, netedat, disseny, planificació, diari de taller, construcció del projecte, funcionament, qualitat de l’acabat, contingut).
  • Actituds, 20%: (assistència, comportament a classe, respecte per les normes, dur les tasques, col·laboració, puntualitat, etc.).
Tot i això, com a mínim s’haurà d’obtindre 3 punts sobre 10 en cadascun dels apartats anteriors per poder fer mitja global en cada avaluació. Tenint en compte aquestes restriccions, el criteri mínim d’avaluació positiva es fixa en el 50% dels apartats anteriors.

Pel que fa a l’avaluació extraordinària de juliol i l’avaluació d’una matèria pendent d’un curs anterior d’ESO es durà a terme el següent procés:
  • Prova escrita, 70%: per la realització d’una prova escrita sobre les unitats didàctiques impartides a classe eixe curs escolar, a realitzar en hora i data proposta per la Caporalia d’Estudis.
  • Treball, 30%: per l’entrega, el dia de la prova escrita, d’un treball específic o manual d’exercicis.
Per realitzar cada avaluació ordinària i l’avaluació final de juny de les matèries de Batxillerat es durà a terme el següent procés:
  • Conceptes, 80%: (proves escrites, valoració de treballs, activitats per a casa, etc.).
  • Actituds, 20%: (assistència, comportament a classe, respecte per les normes, dur les tasques, col·laboració, puntualitat, etc.).
Pel que fa a l’avaluació extraordinària de juliol i l’avaluació d’una matèria pendent d’un curs anterior de Batxillerat es realitzarà una prova escrita en l’hora i data proposta per la Caporalia d’Estudis.

Comments