Instruments d'avaluació

Pel que fa als instruments d’avaluació es faran servir: 
 • Proves de diagnòstic inicial de curs: una prova de nivell, que es farà dins de la primera quinzena del curs, que permeta el diagnòstic de necessitats d’atenció individual. 
 • Proves d’avaluació per unitat. 
 • Observació directa del treball i l’actitud a classe. 
 • Activitats mostrades a la web del Departament. 
 • Projectes tecnològics. 
 • Activitats de simulació virtual.
 • Activitats per a treballar vídeos i pàgines web. 
 • Proves per competències. 
S’ha de tindre en compte que, a classe, qualsevol moment, tasca o actitud és una mostra avaluable. Així doncs, són elements avaluables: 
 • Dur el material necessari per al desenvolupament de la matèria a l'aula, taller o aula d'informàtica: llibre, apunts, quadern, material de dibuix, pendrive, etc.
 • Treball personal (quadern o fulls solts): el qual haurà d'estar ben presentat, net, ordenat i inclourà la matèria desenvolupada a classe amb totes les activitats numerades, realitzades i corregides.
 • Treball per a casa: si no es realitzen o presentes les activitats encomanades per a casa es tindrà es valorarà negativament.
 • Treball en equip: rigor en el desenvolupament de les activitats, complint el rol assignat a cada alumne, mostrar interés, participar d'una manera activa en les activitats; practicar el diàleg, la negociació i tot amb actituds de respecte i tolerància entre els companys.
 • Respecte a les normes de seguretat i higiene del taller de tecnologia.
 • Respecte a les normes de convivència, posant especial atenció al dret d'aprendre dels companys, la tasca docent del professorat, així com la integritat del material i de les instal·lacions del Centre i dels bens aliens. 
 • Mostrar interés per aprendre: plantejar qüestions, aclaracions, posar atenció; tant a l'aula, al taller i a l'aula d'informàtica. 
 • Comprensió i raonament.
 • Realització de pràctiques i projectes a l'aula, al taller i a aula d'informàtica.
 • Resolució de les activitats individuals i col·lectives.
 • Maquetes i prototips: en les avaluacions on es realitze un projecte tecnològic, es tindrà en compte l'objecte construït (acabat, presentació, ús de materials adequats, ús de les ferramentes de manera adequada i seguint les normes d'higiene i seguretat en el treball, funcionament de la maqueta, etc.). També es considerarà la presentació de l'objecte dins del plaç de temps acordat i la memòria del projecte.
 • Memòria del projecte: serà obligatòria quan es realitze un projecte i el professor dirà les parts que ha d'incloure d'acord el curs i el tipus de projecte a realitzar. Sempre haurà de presentar-se per tindre superat el projecte i haurà de ser un treball ben presentat, net i ordenat.
 • Pràctiques de dibuix, informàtica o amb simuladors.
 • Proves escrites: les errades ortogràfiques marcades descomptaran i hauran de tornaran-se a escriure correctament per l'endret del full.
Comments