Normes generals

NORMES GENERALS DE L’AULA DE TECNOLOGIA

1.- SOBRE L’ENTRADA I ESTÀNCIA AL TALLER:
 • Entreu amb puntualitat a l’aula, respectant als companys, sense escàndol ni espentes.
 • No correu dins de l’aula en cap moment.
 • Utilitzeu un to de veu adequat, sense cridar, per a comunicar-se amb la resta.
 • No es pot ni beure ni menjar.
 • Heu de respectar el mobiliari de l’aula (taules de treball, tamborets, armaris, etc.).
 • La farmaciola i l’extintor cal que estiguen sempre a la vista, no han de cobrir-se, ni manipular-se.

2.- SOBRE L’ÚS DE FERRAMENTES I MÀQUINES:
 • Utilitzeu unicament els materials i les ferramentes que sabeu usar, de manera adequada i sense jugar amb elles.
 • Les activitats que suposen l’ús de ferramentes es realitzaran als bancs de treball.
 • Cal tindre autorització del professor/a per a tocar les màquines i les ferramentes.
 • Quan s'usa una màquina ferramenta no ha de romandre cap alumne/a que no estiga usant les màquines.
 • Useu ulleres de seguretat per a perforar metalls o plàstics, per a trepanar i per realitzar talls a la serra de vaivé.
 • Cal usar guants per manipular xapa metàl·lica.
 • Aviseu els companys quan feu ús dels soldadors.
 • Cal protegir els bancs de treball quan les tasques puguen fer-los malbé (pintura, soldadors, pistoles termofusibles, etc.).
 • Després d’utilitzar qualsevol ferramenta és important torna-la al seu lloc, per evitar accidents, de manera que al banc de treball, només estarà el material i les ferramentes que s’estan usant en eixe moment.
 • Cada grup és responsible de les seues ferramentes. Per això, al principi de la classe, és necessari comprovar que no n’hi falta cap i que totes estan en perfecte estat. En cas contrari, especificar-ho al full de control de l'armari i notificar-ho al professor.

3.- SOBRE LA GESTIÓ DELS MATERIALS:
 • El magatzem és una zona restringida al professorat i als encarregats de cada equip.
 • La petició de materials es farà al professor i cada equip és responsable del material rebut.
 • L’encarregat de materials s’ocuparà, en acabar l’activitat, de tornar les peces i retalls que no s’han utilitzat.

4.- SOBRE L’ARREPLEGA I LA NETEJA:
 • Es comença a arreplegar cinc minuts abans d’acabar la classe.
 • Els encarregats de cada grup han de deixar el lloc de treball i el corresponent armari en les mateixes condicions que estava en començar la classe. Recordeu signar el full de control dels armaris.
 • No eixirà ningú de l’aula ni hi entrarà un altre grup fins que el professor haja donat el vist i plau sobre l'estat de l’aula.
Subpàgines (1): Material necessari
Comments